Privacy

Privacy
Prisma Consult BV, gevestigd aan de Leemhamel 41 - 9403 XM Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Prisma Consult BV
Leemhamel 41 - 9403 XM Assen
T. +31 (0)853033550
I. www.prismaconsult.nl
E. rvdv@prismaconsult.nl

Dhr. R. vd Veen is de functionaris gegevensbescherming bij Prisma Consult. Hij is te bereiken via rvdv@prismaconsult.nl, danwel +31 (0)853033550.
Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  over het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door Prisma Consult BV. Prisma Consult BV neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet behandelen. Houdt u er rekening mee dat gegevensoverdracht op internet over het algemeen onderhevig kan zijn aan beveiligingsrisico's. Volledige bescherming tegen toegang door vreemden is niet mogelijk.
Prisma Consult BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken gegevens ten behoeve van:
1. Het verlenen en factureren van onze diensten;
2. Afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
5. Prisma Consult BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en voor het aanvragen van domeinnamen.

De persoonsgegevens die wij verwerken:
1. Bedrijfsnaam
2. BTW nummer
Contactpersoon:
3. Voorletters
4. Naam
5. Telefoon
Factuuradres:
6. Adres
7. Postcode 8. Plaats
9. E-mail adres
Verzendadres:
10. Adres
11. Postcode
12. Plaats
13. IP-adres
14. Locatiegegevens
15. Gegevens over uw activiteiten op onze website (bezochte pagina's)
16. Internetbrowser en apparaat type

De gegevens bij 1 t/m 12 wordt verwerkt voor een facturering. De verzamelde gegevens (13 t/m 16) zijn uitsluitend voor statistische doeleinden. Prisma Consult BV behoudt zich echter het recht voor om de server-logbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik. 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elicom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Prisma Consult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Prisma Consult BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prisma Consult BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Contactgegevens